April 1990, Igoumenitsa Greece Albania border. Refugees take a rest on the road to Igoumenitsa after walking 36 hours through the mountains to escape from Albania.